Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


Skargi oraz wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w Policji w oparciu o art. 63 Konstytucji RP, dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, a także rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Można je składać:

  1. listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice,

  2. faxem na numer (091) 3857 513

  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: dyzurnykpp@gryfice.policja.gov.pl lub  dyzurny.gryfice@sc.policja.gov.pl

  4. osobiście w tut. jednostce.

Jeżeli wskazane dni są wolnymi od służby lub pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień powszednie.

Komendant Powiatowy Policji w Gryficach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00.

Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres do korespondencji oraz zwięzły opis zdarzenia. Bez wskazania powyższych danych nie zostaną rozpatrzone.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca .

W przypadku, gdy jednostka Policji, wskazana przez skarżącego jako adresat, nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, przekazuje ją właściwemu organowi nie później jednak niż w terminie 7 dni, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego bądź wskazując mu właściwy organ.


  

Metryczka

Data publikacji 28.04.2011
Data modyfikacji 03.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Pożarycki
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pożarycki KPP Gryfice
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Pożarycki
do góry