Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Pouczenie

 

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119, t. 59 z 4 maja 2016 r. (tekst dost
ępny na
stronie internetowej
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC) informuję, co
następuje:

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gryficach. Kontakt: ul. Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice, tel.913857511, 913857505 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, faks 913857512.

 

Komendant Powiatowy Poliji w Gryficach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp.gryfice@sc.policja.gov.pl

 

Pani / Pana dane osobowe:

 • będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią / Pana korespondencji;

 • będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Policji (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2067,
  z późn. zm.) lub K
  odeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257,
  z późn. zm.)
  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46);

 • będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania;

 • będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa
  .

   

Komendant Powiatowy Policji w Gryficach nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych
osobowych do państwa trzeciego.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
danych rozpatrzenie wniesionej przez
Panią / Pana korespondencji nie będzie możliwe.

Metryczka

Data publikacji 19.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Pożarycki KPP Gryfice
do góry